rekrutacja

ZGŁOSZNIE DO GIMNAZJUM DO POBRANIA

WNIOSEK DO GIMNAZJUM DO POBRANIA

 

Dlaczego warto wybrać nasze Gimnazjum?


 
Przychodząc do nas,  dasz sobie szansę na:

Zdobycie rzetelnej wiedzy i umiejętności poprzez:

- trzy lata efektywnej nauki w bardzo dobrych warunkach lokalowych i w doskonale wyposażonej szkole,
- naukę języka angielskiego i niemieckiego na dobrym poziomie,
- poszerzenie umiejętności związanych z obsługą komputera i urządzeń multimedialnych

Pracę nad talentami i uzdolnieniami poprzez:

- rozwinięcie swojej pasji w dziedzinie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych /klasa profilowana/,
- udział w kółku matematycznym dla pasjonatów matematyki,
- rozwijanie  talentu wokalnego poprzez zajęcia w zespole „Melizmat”,
- jeśli lubisz sport, trenerzy pomogą Ci  rozwinąć Twoje talenty poprzez pracę w sekcjach sportowych, a także w klasie  sportowej,
-  rozwój zdolności organizatorskich dzięki działalności w Radzie Samorządu Szkolnego oraz  w Młodzieżowej Radzie Miasta,
-  samorealizację i rozwój swojej pasji pomagania innym – w ramach organizacji akcji charytatywnych,  wolontariatu WOŚP-u, wspierania osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pomagania zwierzętom ze schroniska,
- możliwość doskonalenia uzdolnień artystycznych w czasie kółka plastycznego

Udział w konkursach:  

- udział w konkursach języka polskiego: konkursie polonistycznym, ortograficznym, recytatorskim, literackim,
- udział w konkursach historycznych, ekologicznych, plastycznych, dot. udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa,
- uczestnictwo w konkursach:, zDolny Ślązak, Liga Naukowa, Bolesławiecki Konkurs Matematyczny, MAT 2012,
- uczestnictwo w zawodach sportowych: piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej,
  koszykówki i lekkoatletycznych


Udział w projektach i przedsięwzięciach szkolnych poprzez:

- uczestnictwo w szkolnych projektach: Dni Humanisty, Dni Nauk Ścisłych, Dni Języków Obcych, Dni Ziemi, Dni Bezpieczeństwa, „Maraton pisania listów”, „Klasa Roku”
- troskę o środowisko i świat – dzięki udziałowi w przedsięwzięciach ekologicznych
- dbałość o zdrowie – poprzez udział w realizacji projektów profilaktycznych i prozdrowotnych: „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” „Zachowaj trzeźwy umysł”
- uzyskanie wszelkiej pomocy w razie problemów

 * * *
Zapraszamy Ciebie do naszego Gimnazjum

 

 

Zasady rekrutacji

 do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu

 w roku szkolnym 2015/2016

1. Do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu w przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2. Na wolne miejsca w gimnazjum dla kandydatów spoza obwodu rekrutację przeprowadza się w oparciu o kryteria:

a) Kandydat posiada rodzeństwo uczęszczające do tut. gimnazjum.

b) Gimnazjum znajduje się w pobliżu trasy przejazdu rodzica do pracy.

c) Jedno z rodziców kandydata jest absolwentem gimnazjum.

d) Uczeń uczęszczał do gimnazjum - kontynuacja nauki

3. Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie kandydata do szkoły dostępne są na stronie internetowej szkoły:

4. Komisja rekrutacyjna prowadzi rekrutację na wolne miejsca w szkole.

5. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji.

6. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie pisemnego zgłoszenia     /dot. kandydatów należących do obwodu gimnazjum/ lub wniosku /dot. kandydatów spoza obwodu gimnazjum/.