„Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę;

przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje;

łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością;

być sobą i umieć rezygnować z siebie."
– Pino Pellegrino

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego :

 • Budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole.
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania.
 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Promowanie działalności szkoły za pośrednictwem nowych technologii informacyjnych.
 • Informowanie społeczności szkolnej o podejmowanych działaniach.
 • NIKOLA WIDUCH, kl. III a - przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego
 • DAWID BURDYNA kl. VII a -  wiceprzewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
 • NATALIA BIS  kl. III b - skarbnik Samorządu Uczniowskiego
 • KAMILA MROZIŃSKA, kl. III c -fotograf
 • WIKTORIA WALSKA, kl. III a  - Facebook R.S.U.
 • DARIA JADACH, kl. III a  - sekcja informacyjna
 • MALWINA TORBA, kl. II a - sekcja organizacyjna
 • KAROLINA SZEREMETA, kl. II a - sekcja organizacyjna
 • MILENA STUPIEC, kl. III d - sekcja informacyjna
 • WIKTORIA WŁOSZCZYŃSKA, kl. III d – sekcja informacyjna
 • MARTYNA KIEŁBOWICZ, kl. III c  - sekcjainformacyjna
 • DOMINIKA JANICKA, kl. III c - sekcja informacyjna
 • MAJA STUPIEC, kl. II b -  sekcja informacyjna
 • MACIEJ FILISTYŃSKI, kl. III a - goniec
 • MARIUSZ WYSPIAŃSKI, kl. III a - goniec

 

 

 

 

      Szczegółowe cele działalności Samorządu Szkolnego:

 • rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • stworzenie sytuacji dla ucznia w celu poczucia własnej wartości
 • zachęcania uczniów do świadomej pracy na rzecz innych -wolontariat

 

 • rozwijanie u uczniów postawy tolerancji i szacunku dla innych
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
 • podniesienie świadomości zainteresowania naukami

 

 • organizowanie czasu wolnego
 • włączanie rodziców w sprawy szkoły
 • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia,

 

 • propagowanie zachowań prozdrowotnych,

 

 • integracja społeczności szkolnej,

 

 • wyzwalanie inicjatyw uczniowskich.

 

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich

Efektem działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego jest:

 • szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej, wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich                                     i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka Ucznia
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci,  młodzieży i potrzeb szkoły
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału, reprezentowanie interesów uczniów wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej
 • wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących                        w szczególnie trudnej sytuacji

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:

Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego:

 • mgr Jadwiga Zborowska – nauczyciel nauczania zintegrowanego kl. I-III
 • Michał Sudoł – nauczyciel wychowania fizycznego kl. IV
 • mgr Ewa Caban – nauczyciel wychowania fizycznego kl. V szkoła podstawowa – III

                                      gimnazjum

 

          REALIZOWANE TREŚCI Z PROGRAMU

PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY:

Samorząd Uczniowski:

ü   Realizacja szkolnych i klasowych projektów profilaktycznych I.A.34

ü   Uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego I.A.45

ü   Umożliwienie uczestnictwa w aktywnych formach  zajęć szkolnych(lekcje poza salą lekcyjną, aktywne przerwy) I.A.47

ü   Angażowanie rodziców w projekty i przedsięwzięcia szkolne propagujące zdrowy styl życia I.B 48

ü   Integracja oddziałów klasowych i społeczności szkolnej II.A.17

ü   Angażowanie do akcji pomocowych na rzecz innych uczniów II.A.19

ü   Uczestnictwo w imprezach środowiskowych II.A.20

ü   Rozwijanie samorządności i wspieranie inicjatyw uczniowskich III.A.30

ü   Realizacja projektów i imprez szkolnychz zaangażowaniem uczniów                                      i wykorzystywaniem ich pomysłów III.A.31

ü   Zapewnienie możliwości rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości  i innowacyjności III.A.41

ü   Współdecydowanie o realizowanych w szkole projektach i działaniach III.A.42

ü   Realizacja projektów szkolnych promujących twórcze myślenie i przedsiębiorczość. III.C.48

ü   Upowszechnianie podstawowych praw i wolności człowieka IV.A 26 „Maraton pisania listów”

ü   Realizacja programów i projektów promujących właściwe normy i wartości. V.C.11

ü   Uczenie empatii poprzez udział w przedsięwzięciach charytatywnych. V.A.14

ü   Włączanie rodziców w wartościowe przedsięwzięcia charytatywne. V.B.16

ü   Uczenie poszanowania do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych                z rodziną, szkołą V.A.21

ü   Zapewnienie możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność V.A.22

 
 
 
Działania i akcje stałe

Lp.

 
Zadanie

Forma pracy

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Zorganizowanie spotkania kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz wybór pełnego składu rady 

 

Opiekunowie Rady S.U

Wrzesień

2.

Zamieszczanie bieżących informacji

i komunikatów w gablocie samorządu                    i rozpowszechnianie ogłoszeń wśród uczniów.

Sekcja informacyjna

Maja Stupiec kl. II b

Milena Stupiec kl. III d

Wiktoria Włoszczyńska kl. III d

Daria Jadach kl. III a

Martyna Kiełbowicz kl. III b

Dominika Janicka kl. III c

Gońcy

Mariusz Wyspiański kl. III a

Maciej Filistyński kl. III a

  

Cały rok

3.

Prowadzenie „Szkolnej poczty”.

Rada S. U.

Cały rok

4.

Przygotowanie harmonogramu i pełnienie dyżurów w czasie przerw.

Opiekun

Rada S. U.

Cały rok

5.

Systematyczne dokumentowanie wydarzeń szkolnych, przekazywanie informacji w celu aktualizacji  szkolnej strony internetowej.

Prowadzenie fun page facebook

Sekcja informacyjna

 

 

Facebook Rady Samorządu Uczniowskiego

Nikola Widuch kl. III a

Wiktoria Walska kl. III a

Dawid Burdyna kl. VII a

Cały rok

6.

Wykonywanie zdjęć podczas uroczystości              i imprez szkolnych.

Fotograf szkolny

Kamila Mrozińska  kl. III c

Cały rok

7.

Spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem.

Opiekun, przewodnicząca

Cały rok

8.

Stała współpraca z samorządami klasowymi - systematyczne spotkania i przekazywanie bieżących informacji.

Opiekun, przewodniczący Rady S.U, wiceprzewodniczący

goniec

Cały rok

9.

Dokumentowanie działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Dokumentacja fotograficzna
 • Sprawozdania z imprez
 • Dokumentacja finansowa

Rada S. U.

Skarbnik –Natalia Bis III b

Opiekun

Cały rok

10.

Przeprowadzenie i stała aktualizacja wyników całorocznego konkursu szkolnego „  Klasa z Klasą”.

Rada S. U.

Sekcja informacyjna

Opiekun

Cały rok

11.

 Aktualizacja  „Kalendarium”

 i „Kalendarza szkolnego”.

Opiekun

Malwina Torba II a

Karolina Szeremeta II a

Cały rok

12.

Stała współpraca „Małego samorządu Uczniowskiego” klas I- III  z Radą Samorządu Uczniowskiego kl. IV – III gimnazjum

Opiekunowie

Cały rok

 
Działania i akcje
”Małego Samorządu Uczniowskiego”  klas I-III

Lp.

Zadania

Formy pracy

Odpowiedzialni

Termin

1

 „Nakrętkomania” – zbieramy plastikowe nakrętki – cały rok

1.Joanna Świder

2.wychowawcy kl.I-III

cały rok szkolny

1.Odniór nakrętek przez panią J.Świder

IX, XI, I, III,V

2.Odbiór nakrętek przez panią Jadach
X, XII, II, IV, VI

2

Zbiórka karmy dla zwierząt  z  Rancza Grappa (naturalne płody ziemi : buraki, dynie , pietruszka, marchew, kapusta , ziemniaki , chleb )

1.Jadwiga Zborowska- dokumentacja wycieczki, organizacja zbiórki, sprawozdanie

październik-zbiórka karmy

maj –wycieczka kl.I-III do Ranczo Grappa

3

„Święta tuż, tuż…”  udekorowanie drzwi do sali.

wychowawcy klas I-III

grudzień

4

Pierwszy Dzień Wiosny –

wiosenny tor przeszkód

1.Monika Maciaszek –Zdunek

2.Jadwiga Zborowska

kwiecień

5

Sprzątanie świata – zbiórka „Elektrośmieci”.

1.Joanna Świder

cały rok szkolny

6

Prowadzenie gazetki informacyjnej „Małego Samorządu Uczniowskiego”

1.Jadwiga Zborowska

cały rok szkolny

7

Aktywne przerwy

wychowawcy klas I-III

raz w miesiącu

8

 Udział w akcji „Śniadanie daje moc”

wychowawcy klas I-III

listopad

 

Akcje koordynuje pani mgr Jadwiga Zborowska

 

Działania przewidziane do  realizacji w poszczególnych miesiącach Rady Samorządu Uczniowskiego kl. IV – III gimnazjum:

 

Lp.

Zadanie

Forma pracy

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

1.

 
Integracja                    i wzajemne
poznanie członków
Rady S.U.

1.Zorganizowanie pierwszych spotkań wybranych członków Rady Samorządu.

2 Wypełnienie Formularza zgłoszenia do pracy w Radzie Samorządu Uczniowskiego.

3. Organizacja spotkania integracyjnego.

Opiekun

2.

 

Wznowienie działalności samorządu

1. Przydzielenie zadań i obowiązków poszczególnym  członkom Rady Samorządu – powołanie sekcji;

- informacyjnej

- organizacyjnej

- gońców

2. Zebranie propozycji i pomysłów działań od wszystkich klas.

3. Ustalenie założeń                                         i opracowanie rocznego planu pracy.

4. Organizacja spotkania samorządów klasowych poinformowanie o planowanych przedsięwzięciach i projektach.

Opiekun

      Przewodniczący 

Opiekun

Przewodnicząca

Opiekun

Rada S. U.

Opiekun

Przewodniczący

3.

 

Przygotowanie koniecznej dokumentacji

1.Opracowanie harmonogramu dyżurów pełnionych na przerwach.

2. Opracowanie Regulaminu konkursu szkolnego „ Klasa z Klasą”.

3. Wykonanie planszy informacyjnej „Klasy z Klasą”.

4. Przygotowanie graficznej prezentacji składu Rady w gablocie ściennej.

5. Opracowanie i przygotowanie prezentacji Rady S. U. i jej zamierzeń na stronę internetową szkoły.

6. Spotkanie z przewodniczącymi dotyczące regulaminu dyżurowania i harmonogramu klasowego.

Opiekun

  Rada S. U.

Opiekun

Wiceprzewodniczący

Sekcja informacyjna

Sekcja informacyjna

Opiekun

Sekcja informacyjna

Opiekun

4.

 

Aktywne i twórcze uczestnictwo               w życiu szkoły

1. Organizacja Dnia Tematycznego

  DZIEŃ KOSZULI W KRATKĘ

2. Ogłoszenie konkursu szkolnego „Nakrętki dla …..”.

3. Wspólne śpiewanie na Dzień Chłopaka. Karaoke w wykonaniu dziewcząt.

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący klas

Rada S. U.

Rada S. U.

5.

 

Podejmowanie działalności zwiększającej motywację

i zaangażowanie uczniów

1. Pozyskanie środków na realizację „Klasy z Klasą”.

2. Opracowanie zasad motywowania członków Rady S. U. do działalności.

(zeszyt wykonanych i przydzielanych czynności)

Przewodniczący

Opiekun

Opiekun

 
PAŹDZIERNIK

6.

 

Rozpoczęcie działalności charytatywnej

1. Organizacja stoiska z kanapkami i przekąskami.

2. Organizacja Kawiarenki z ciastami.

3. Przygotowanie wytworów pracy własnej na kiermasz charytatywny.

4. Zbiórka karmy dla zwierząt  z  Rancza Grappa (naturalne płody ziemi : buraki, dynie , pietruszka, marchew, kapusta , ziemniaki , chleb) – współpraca z  klasami I- III

Rada S.U.

          

           Rada S. U.

Rada S. U.

R.S.U. Przekazanie żywności dla zwierząt pani Jadwidze Zborowskiej

7.

 

Aktywne i twórcze uczestnictwo               w życiu szkoły

1. Przygotowanie niespodzianki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej –„ Drzewo Marzeń”, „Owocowe szaleństwo”

2. Rozpoczęcie konkursu szkolnego „Klasy z Klasą”.

3. Konkurs międzyklasowy                 

„Recepta dla wychowawcy”.

4. Organizacja Dnia Tematycznego

  DZIEŃ PIŻAMY.

Rada S. U.

Przewodniczący                                   i wiceprzewodniczący

Rada S. U.

Rada S. U

LISTOPAD

8.

Rozwijanie uczuć patriotycznych

i kultywowanie tradycji

 

1.Udział w uroczystym apelu

 z okazji Święta Niepodległości.

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

9.

10.

 

Uwrażliwianie na

potrzeby drugiego człowieka

 

 

 

 

 

 

Aktywne i twórcze uczestnictwo               w życiu szkoły

 

1. Przygotowanie własnego pomysłu ozdób bożonarodzeniowych i organizacja kiermaszu.

1. Organizacja kawiarenki z ciastami.

2. Dzień dobrej oceny – cukierek za 5 lub 6

3. Organizacja „Aktywnych przerw” dla uczniów klas I-III nauczania zintegrowanego

4. Konkurs na „Lampion w kształcie dyni”

5. Organizacja Dnia Tematycznego

  DZEŃ DRESIARZA

Rada S. U.

Opiekun

Rada S. U.

Rada S. U.

Rada S. U.

Rada S. U.

Opiekun

Rada S. U

GRUDZIEŃ

11.

 
   

12.

 

Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie

i kultywowanie polskich tradycji                 i obyczajów

 

1.„Mikołajki na sportowo” – rozgrywki sportowe między klasami w klasach I-III nauczania zintegrowanego

2. Udział w „Jarmarku Bożonarodzeniowym” – sprzedaż rękodzieł członków R.S.U.

3. Organizacja zbiórki żywności                   w ramach akcji „Świąteczna paczka bożonarodzeniowa”

4.  „Góra grosza”- konkurs międzyklasowy

1. Organizacja spotkania wigilijnego Rady Samorządu.

Rada S. U.

Opiekun

Rada Samorządu

Opiekun

Rada S. U.

Opiekun

Rada Samorządu

Opiekunowie

Rada Samorządu

Opiekun

13.

 

Propagowanie praw człowieka

1. Organizacja pod patronatem Amnesty International „Maratonu pisania listów”.

Opiekunowie

Rada S. U.

14.

 

Aktywne i twórcze uczestnictwo               w życiu szkoły

 

1. Konkurs międzyklasowy

„ Pierniczkowe Boże Narodzenie”

2.Organizacja Dnia Tematycznego

  DZIEŃ NA OPAK

Rada S. U.

Rada S. U

STYCZEŃ

15.

 

Kształtowanie postaw społecznego

zaangażowania

i działalności na rzecz innych

 

 

 

1. Zbiórka nakrętek dla...

2. Spotkanie podsumowujące prace Rady S. U. w pierwszym semestrze.

3. Bal karnawałowy dla wszystkich połączona z „Maratonem charytatywnym” – biletem na bal są produkty długoterminowe.

Rada S. U.

Opiekun

Odbiór nakrętek przez panią J. Świder

     Przewodniczący

Opiekun

Rada S. U.

Opiekunowie

LUTY

16.

17.

18.

 

Aktywny i twórczy udział w życiu szkoły

 

 

 

 

 

Propagowanie zdrowego stylu życia

 

 

 

Promocja wiedzy, umiejętności uczniów oraz osiągnięć w zakresie znajomości języka ojczystego.

1. Poczta Walentynkowa.

Najpiękniejsze ciasto na walentynkę.

2. Organizacja Dnia Tematycznego

  DZIEŃ MISIAKA

3. „Aktywne przerwy” – raz w miesiącu R.S.U. przygotowuje niespodziankę na wesoło.

4.22.02.16 -Organizacja Dnia Języka Ojczystego.

Rada Samorządu

Opiekun

Rada Samorządu

Opiekun

Rada Samorządu

Opiekun

Rada S. U

MARZEC

19.

 

Uczymy się

organizacji życia kulturalnego               w szkole.

1. Organizacja Dnia Tematycznego

  DZIEŃ KRAWATA

 

2. Wspólne śpiewanie na Dzień Kobiet. Karaoke w wykonaniu chłopców.

 

Rada S. U.

Opiekun

Rada S. U.

Opiekun

22.

 

Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka

1. Organizacja kawiarenki z ciastami lub kanapkami

Opieku

Rada S. U.

KWIECIEŃ

23.

 

Aktywne i twórcze uczestnictwo               w życiu szkoły

 

 

1. Współudział w przygotowaniu „Dnia odkrywców talentów”.

2. Dzień Wiosny witamy „Wspólnym śniadaniem na trawie”

3.Konkurs międzyklasowy „Wielkanocny witraż”

4. Organizacja Dnia Tematycznego

  DZIEŃ EMOJI

Opiekun

Rada S. U.

Opiekun

Rada S. U.

Rada S. U

MAJ

24.

Rozwijanie samorządności                      i odpowiedzialności

1. Przeprowadzenie kampanii wyborczej kandydatów do Rady Samorządu na rok szkolny 2015/2016.

2. Zbiórka nakrętek

3. Podsumowanie szkolnego konkursu „Klasa z Klasą”.

Rada S. U.

Rada S. U.

Opiekun

Odbiór nakrętek przez panią J. Świder

Opiekun

Rada S. U.

      

CZERWIEC

25.

26.

Aktywne i twórcze uczestnictwo               w życiu szkoły

 

Doskonalenie zdolności organizatorskich

i zakończenie pracy Rady Samorządu

1. Organizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka – wycieczka do kina.

2. Przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu na rok szkolny 2018/2019.

3. Organizacja spotkania podsumowującego roczną pracę  Rady Samorządu.

Opiekun

Rada S. U.

Rada S. U.

Opiekun

         

                                                                                      

                            Akcje koordynuje pani mgr Ewa Caban i  pan mgr Michał Sudoł

                                                                                                                

 

Przewodniczący R.S.U – Nikola Widuch                                              Zatwierdzam :

Opiekunowie: Ewa Caban                                                            …..………………………….

                         Jadwiga Zborowska

                          Michał Sudoł

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

Regulamin konkursu

„Klasa z klasa”

Rok szkolny 2017/2018

 1. Czas trwania konkursu:
 2. Zasady uczestnictwa:

 Konkurs rozpoczyna się 25.09.2017 roku a kończy 31.05.2017 r.

 • W konkursie biorą udział wszystkie klasy od V podstawowej do III gimnazjum
 • Punktowane będą osiągnięcia klas w przedstawionych poniżej konkursach według
 • Wyniki rywalizacji systematycznie aktualizowane będą na planszy punktacyjnej 
 • Tytuł „Klasa z klasą” i nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców zdobywa
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają, że nie będą wprowadzane w trakcie roku

      załączonej punktacji

      w gablocie samorządu

      zespół klasowy, który zgromadzi największą ilość punktów

      szkolnego dodatkowe konkurencje niż wymienione poniżej.

 1. Cele konkursu:
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za działania własne oraz zespołu
 • Rozwijanie współpracy i  zwiększanie zaangażowania uczniów w życie szkoły
  • Integracja środowiska uczniowskiego
  • Motywowanie uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych
  • Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
  • Promocja szkoły w środowisku lokalnym
 1. Konkursy uwzględnione w punktacji
 • „Niespodzianka dla wychowawcy”
 •  Karma dla zwierząt – buraki, marchew, ziemniaki, kapusta, dynia, kukurydza
 •  Pieczenie ciast – kawiarenka z ciastami
 •  Tradycje Bożonarodzeniowe
 •  Zbiórka nakrętek
 •  „Świąteczna paczka” – zbiórka żywności
 • „Maraton żywności”
 • „Wielkanoc tuż ,tuż…”
 • Dyżury na przerwach
 • Obecność na zebraniach
 1. Zasady punktacji konkursów:
 2. Konkurencje dodatkowe:

I miejsce – 10 punktów                                        VI miejsce – 5 punktów

II miejsce – 9 punktów                                         VII miejsce – 4 punkty

III miejsce – 8 punktów                                        VIII miejsce – 3 punkty

IV miejsce – 7 punktów                                        IX miejsce – 2 punkty

V miejsce – 6 punktów                                         X miejsce – 1 punkt

- Za zaangażowanie w pełnienie dyżurów na przerwach, klasa otrzymuje od 0 do 10 punktów za każdy dzień. Łącznie za tydzień można maksymalnie zdobyć 50 pkt.

- Za obecność na zebraniach przewodniczących, klasa otrzymuje 5pkt, za spóźnienie 2 pkt za nieobecność -5 pkt.

- Za zaangażowanie w przedsięwzięcia i projekty realizowane przez Samorząd Uczniowski (udział  w akcjach charytatywnych, pomoc w przygotowaniu wytworów własnych przeznaczonych na kiermasze, pieczenie ciast ) – maksymalna ilość punktów:  10 pkt. W razie zlekceważenia zobowiązania klasa otrzymuje punkty ujemne – 5pkt.

VII. Zakończenie konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi około 31 maja 2017 r.

Przewidziane są nagrody dla klas, które zajmą trzy pierwsze miejsca.